Lov om barnehager


§ 1 Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

§ 2 Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape ett godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Rammeplan for barnehagen
Rammeplanen, som er en forskrift til Lov om barnehager, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet er å gi en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Blåbærlia barnehage BA
Virksomheten skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens vedtekter og fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.